PostPhoto

ویژگی ها

1: پوشش گسترده

ارائه تخفیفات گسترده در گروه های مختلف درمانی،رفاهی، خدماتی، فروشگاهی

2: خدمات تجارت امن

حفظ حریم خصوصی مشترکین و پذیرندگان در بستر سامانه نرم افزاری ایمن

3: ارائه خدمات B2B

ارائه خدمات ویژه سازمان ها و واحد های صنعتی در قالب زنجیره تامین

4: حمایت از مصرف کننده

در کنار ارائه تخفیفات گسترده، تیم بازرسی شرکت ناظر بر حسن انجام تعهدات مراکز طرف قرارداد خود میباشد.